• Polski
 • English
 • Русский
 • logo

  Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Tytuł: Dotacja na kapitał obrotowy dla Grupa Unigraf Sp. z o.o.

  CEL FINANSOWANIA: wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

  PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

  WARTOŚĆ PROJEKTU: 226 914,12 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych dwanaście groszy)

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%